ODLUKA o kratkoročnom zaduženju Općine Kistanje za Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje

Na temelju članka 86. a. , sukladno članku 88. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.3/21) Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 1.konstituirajućoj sjednici, održanoj 11. lipnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju Općine Kistanje
za Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje.
                                                                    

Članak 1.

Odobrava se kratkoročno zaduženje Općine Kistanje do godine dana u iznosu do 2.955.650,71 kuna kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za financiranje nabave opreme za Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje.
 
 
Članak 2.
Sredstva kratkoročnog zaduženja koristit će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak 3.

Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:
1. Rok korištenja kredita: 30.06.2021.g.
2. Rok dospijeća kredita: 31.05.2022.g.
3. Valuta kredita: HRK
4. Način otplate kredita: jednokratno po dospijeću.
5. Kamatna stopa: 2,00% fiksno, godišnje
6. Naknada i troškovi: Jednokratna naknada za odobrenje zahtjeva 0,20 % od iznosa kredita.
- Instrumenti osiguranja kredita: Izjava Općine Kistanje, sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica).

 

Članak 4.

Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik da s odabranom bankom sklopi Ugovor o zaduženju. 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 021-01/21-01/6
URBROJ: 2182/16-01-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.
                                                                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković