RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije

Na temelju članka 32.st.1.t.16. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/21) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 6/21), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od 11.lipnja 2021.godine, donosi

 

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

            1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Kistanje biraju se:

Nebojša Štrbac,  za predsjednika
Ognjena Ognjenović,  za člana
Nikolina Glasnović,  za člana

            2. Predsjednik i članovi Mandatne komisije biraju se za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje.

            3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-05/21-02/1
URBROJ:2182/16-03-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.
PREDSJEDATELJ
Sandra Ardalić,  dipl.iur