Upravni odjel

Nadležnosti

Radi obavljanja stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Kistanje, odlukom Općinskog vijeća Općine Kistanje osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Zaposlenici

1.Pročelnik

- privremena zamjenica pročelnika-Sandra Ardalić dipl.iur.

2.Viši stručni suradnici:

--

3.Referenti:

-Antonija Palić, ekonomist,referent za knjigovodstvo ,računovodstvo i blagajnu,

-Mirko Vojnović, str.teh.,referent/komunali redar,

-Milica Tomasović, gimnazija, administrativni referent

4.Namještenici:

-Anastazija Macukić, bez zanimanja, namještenica na radnom mjestu spremačica

Radno vrijeme

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09. ,15/10. ,4/13., 2/18. i 3/20.), i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje 10/17, 2/18, 4/19) načelnik Općine Kistanje,  donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

 

  1. Jedinstveni upravni odjel radi pet dana tjedno,od ponedjeljka do petka i to  u pravilu jednokratno od 7,00 do 15,00 sati
  2. Dnevni odmor (stanka) traje 30 minuta,od 10,30 do 11,00 sati.
  3. Stranke se primaju utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom ,od 9,00 do 13,00 sati.
  4. U izuzetnim okolnostima, kada postoji potreba ,  službeniku i namješteniku može se naložiti rad u radnom vremenu drugačijem od utvrđenog ovim člankom, za što se izdaje poseban pisani nalog s obrazloženjem.
  5. Ukoliko je potrebno da službenik odnosno namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, tj. subotom i nedjeljom, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.
  6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 12/2012).
  7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA: 113-01/21-01/1
URBROJ: 2182/16-02/1-21-1
Kistanje, 08.ožujak 2021.g.

                                                                                                       OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       Goran Reljić