RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Na temelju članka 32.st.1.t.16. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/21) i članka 15. i 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 6/21.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od 11.lipnja 2021.godine, donosi

 

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja

            1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kistanje biraju se:

Rajko Mandić, za predsjednika
Vinko Šuša ,za člana
Aleksandar Dragaš ,za člana

            2. Predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja biraju se za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje.

            3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:021-05/21-02/2
URBROJ:2182/16-03-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.

PRIVREMENI PREDSJEDATELJ
Rajko Mandić