ODLUKA o kratkoročnom zaduženju Općine Kistanje za Eko centar s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama

Na temelju članka 86. a. , sukladno članku 88. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.3/21) Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 11. lipnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju Općine Kistanje
za Eko centar s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama.

 

Članak 1.
Odobrava se kratkoročno zaduženje Općine Kistanje do godine dana u iznosu do 1.100.000,00 kuna kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za financiranje dovršetka projekta izgradnje Eko centra s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama.

Članak 2.

Sredstva kratkoročnog zaduženja koristit će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 3.

Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:
1. Rok korištenja kredita: 30.06.2021.g.
2. Rok dospijeća kredita: 31.05.2022.g.
3. Valuta kredita: HRK
4. Način otplate kredita: jednokratno po dospijeću.
5. Kamatna stopa: 2,00% fiksno, godišnje
6. Naknada i troškovi: Jednokratna naknada za odobrenje zahtjeva 0,20 % od iznosa kredita.
- Instrumenti osiguranja kredita: Izjava Općine Kistanje, sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica).

Članak 4.

Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik da s odabranom bankom sklopi Ugovor o zaduženju. 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 021-01/21-01/5
URBROJ: 2182/16-01-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Kardum