ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2019.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09., 15/10. , 4/13,2/18.), a u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine",broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i 126/12.,94/13,152/14), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  9.sjednici, od 04.prosinca 2018.g., donosi 

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj  2019.g.

Članak 1.

Ovom Odlukom  utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području  Općine Kistanje  u razdoblju  siječanj-srpanj 2019.godini.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje koji žive u kućanstvu  koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,   ako  radi redovitog pohađanja nastave  svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do  Grada Knina i to  sredstvima  putničkog javnog linijskog prijevoza.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte, za odgovarajuću relaciju na kojoj učenik koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu  u školskoj 2018/2019.g. ,zaključno sa 31.12.2019.g.

Za ovu namjenu u 2019.g.  planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kistanje da sa prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit  ugovor o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i  Općine Kistanje.

Članak 5.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Kistanje dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti  Općinu Kistanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu  prvi dan nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije" , a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje  i  na internetskoj stranici  www.kistanje.hr  Općine Kistanje, a primjenjuje se  od 01.siječnja 2019.g.
  

KLASA:402-07/18-01/4
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje,04.prosinca  2018.g.    

                                             

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković