ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu

Na temelju  članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10. , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 9. sjednici, od 04.prosinca 2018.godine, donosi

O D L U K U
o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom  Odlukom uređuje se  struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku  imovinu i otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda izdataka iskazanih po vrstama ,raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.g.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju godišnjeg obračuna proračuna.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Članak 4.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Članak 5.

Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju odluke Općinskog načelnika.

Članak 6.

Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Proračunska zaliha za 2019. godinu utvrđuje se u iznosu od 10.000 kuna.

Članak 7.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 8.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 9.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Članak 10.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2018. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2019. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu za 2018. godinu, na kraju 2018. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 12.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2019. godinu.
Rashodi za koje je nastala obveza u 2019. godini rashodi su Proračuna za 2019. godinu, neovisno o plaćanju.

III PRIHODI PRORAČUNA
Članak 13.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.

Članak 14.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni planom za tekuću proračunsku godinu.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju dokumentiranog zahtjeva.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

IV ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 1
6

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom
se dokazuje obveza plaćanja.

Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, odnosno osobe na koje je to pravo preneseno.

Članak 17.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 18.

Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća , putem zaključka , posebnom odlukom ili odgovarajućim ugovorom.

Članak 19.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obaveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, je obavezno bez obzira na iznos donacije.
Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 5.000,00 kuna.
Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava.
Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa.
Samo izuzetno , mogu se dodijeliti sredstva udrugama  radi provedbe iznenadnih, neplaniranih aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu  i to temeljem posebnog zaključka općinskog načelnika ,o čemu će se sklopiti odgovarajući ugovor.
Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.
Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Članak 21.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Članak 22.

Sredstva raspoređena u razdjel Jedinstvenog upravnog odjela u okviru programa Javna uprava i administracija, a koja se odnose na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose obračunavat će se i isplaćivati u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine" br.28/10), Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , Odlukom o osnovici za obračun plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, a za plaće odnosno naknade općinskog načelnika i njegovih zamjenika u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.28/10), Odluke plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne dužnosnike, Pravilnika o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 23.

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova.
Postupak  nabave jednostavne vrijednosti  nabave  provest će se temeljem  posebnog  akta  koji donosi općinski načelnik.
Odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave  roba, radova i usluga je općinski načelnik.
U slučaju izuzetne, neplanirane i iznenadne spriječenosti općinskog načelnika, prvi zamjenik općinskog načelnika može na usmeno odobrenje općinskog načelnika pokrenuti postupak nabave bagatelne vrijednosti kada je potrebno nabavu provesti brzo i u što kraćem roku.

 

V UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 24.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.
Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine.

Članak 25.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Članak 26.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2019.godine.

Članak 27.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje Općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom  upravnom odjelu, koji vodi evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 28.

Općinski načelnik može pod uvjetom propisanim zakonom, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika, sukladno važećim zakonskim propisima.
Načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedenim vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.
Nadležno tijelo općinske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti, ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje.

Članak 29.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statuta Općine Kistanje .

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 30.

Općina se može zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.
Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova.
Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa  sukladno zakonu.
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz 2. i 3.ovoga članka.
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma.
U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
Općina Kistanje nema ni kratkoročnih,ni dugoročnih zaduženja niti po kojoj osnovi.
Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

Članak 31.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Kistanje ne može se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna osoba pravne osobe.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3
2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a
primjenjivati će se od 01. siječnja 2019. godine.

 

KLASA:400-06/18-01/9
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković