RJEŠENJE o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 32. i 33.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/21) i  članka 10.Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/21.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od 11.lipnja 2021.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje

  1. Mirjana Bezbradica, bira se za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje.
  2. Mandat prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje traje četiri godine, za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje .
  3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/21-01/3
URBROJ:2182/16-01-21-1
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Kardum