I.IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici od 18.travnja 2019.g., donosi

 

I.IZMJENE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  za 2019.godinu

 

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2019.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ članak  15/18),

u poglavlju II. Sredstva za ostvarivanje programa  s naznakom izvora financiranja ,
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarivanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurat će se iz :


NAZIV

PLAN 2019.

I.IZMJENE 2019.
(planirano)

Prihodi od komunalnog doprinosa

50.000

0

Prihodi od komunalne naknade

140.000

150.000

Proračun Općine Kistanje

310.000

993.000

Prihodi od kapitalnih prihoda MRRFEU

330.000

660.000

Prihodi pomoći od EU

550.000

0,00

Prihodi naknade zbog zaštićenih prirodnih područja
(NP Krka)

980.000

725.000

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

0

450.000

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

350.000

0

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.325.000

2.325.000

UKUPNO:

5.035.000

5.303.000

U stavku 2. istog poglavlja,  iznos 5.035.000,00 zamjenjuje se iznosom 5.303.000,00 kuna.

U poglavlju III. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,
točka  1. Javne površine,
stavak 2.Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja , sa iskazanim izvorom  financiranja za djelatnosti, mijenja se i glasi:

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA

Plan za 2019.

I.Izmjene 2019.

Izvor sredstava
(sufinanciranje)

1

2

3

4

5

I.

JAVNE POVRŠINE-UKUPNO:

430.0000,00

290.000,00

 

1.

Uređenje šetnice – P9 A100901

150.000,00

150.000,00

N.P.“Krka“ Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

1.1.

Gradnja

120.000,00

120.000,00

1.2.

Projektna dokumentacija

23.000,00

23.000,00

1.3.

Nadzor

7.000,00

7.000,00

2.

Izgradnja pješačke staze-P18-K1001801

50.000,00

50.000,00

 

Komunalna naknada

2.1.

                                     Gradnja

40.000,00

40.000,00

2.2.

Projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

2.3.

Nadzor

5.000,00

5.000,00

3.

Izgradnja kapelice/ograde/groblja
P18-K1001801

90.000,00

90.000,00

 

Komunalna naknada

3.1.

Gradnja

60.000,00

60.000,00

3.2.

Projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

3.3.

Nadzor

10.000,00

10.000,00

4.

Uređenje dječjih igrališta  P18-K1001801

50.000,00

0

 

4.1.

Gradnja

18.000,00

0

4.2.

Projektna dokumentacija

7.000,00

0

4.3.

Oprema

25.000,00

0

5.

Uređenje zelenih površina uz prometnice naseljenih mjesta P12_T1001202

40.000,00

0

 

5.1.

Gradnja

35.000,00

0

5.2.

Elaborat-Troškovnik za izvođenje radova

5.000,00

0

6.

Sanacija i obnova suhozida  u naseljima,uz
ceste, u funkciji očuvanja kulturne
baštine    P12-T1001202

50.000,00

0

 

6.1.

Gradnja

45.000,00

0

6.2.

Nadzor

5.000,00

0

 

Točka 2.Prometnice i prometne površine ,
stavak 2.Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja , sa iskazanim izvorom  financiranja za djelatnosti, mijenja se i glasi:

 

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Plan za 2019.

I.Izmjene 2019.

Izvor  financiranja
(sufinanciranje)

 

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE-UKUPNO:

1.630.000,00

1.740.000,00

 

I.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA ,PROMETNIH POVRŠINA I  NOGOSTUPA

730.000,00

790.000,00

 

1.

Izgradnja i uređenje parkirališta sa hortikulturnim uređenjem okoliša istog ,uz državnu cestu D59  kod ex.tvornice JADRANETAL ,Kistanje.
P9-A100901

250.000,00

250.000,00

 

 

NP Krka-Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

1.1.

Gradnja

225.000,00

225.000,00

1.2.

Projektna dokumentacija

25.000,00

25.000,00

1.3.

Nadzor

10.000,00

10.000,00

2.

Sanacija asfaltnog zastora na kolovozima nerazvrstanih cesta
P12-A100901                         

150.000,00

150.000,00

 

NP Krka-Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

2.1.

Radovi

135.000,00

135.000,00

3.2.

Elaborat-Troškovnik za izvođenje radova

15.000,00

15.000,00

3.

Izgradnja zaobilazne ceste od spoja sa državnom cestom D59 Kistanje do Šubićeve ulice u Kistanjama (I.faza)
P18-K1001801

150.000,00

0

 

3.1.

Gradnja

111.550,00

0

3.2.

Projektna dokumentacija

35.000,00

0

3.3.

Nadzor

3.450,00

0

4.

Pojačano održavanje i proširenje
Šubićeve ulice
P18-K1001801

100.000,00

0

 

4.1.

Izvedbeni troškovnik

5.000,00

0

4.2.

Radovi

95.000,00

0

5.

Pojačano održavanje  puta za zaseok Lalići, od spoja sa državnom cestom D59 ,uz lokvu Lalića. P18-K1001801

80.000,00

0

 

 

Radovi

75.000,00

0

 

Nadzor

5.000,00

0

6.

Pojačano održavanje  sa izvedbom nogostupa (druga faza)
na županijskoj cesti kroz Đevrske.
P18-K1001801

 

0

 

330.000,00

 

MRRFEU

 

 

 

Radovi

0

315.000,00

 

Nadzor

0

15.000,00

7.

Izgradnja nogostupa/pješačkih staza /auto parkirališta/  P18-K1001801

 

0

 

60.000,00

 

NP Krka –naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

 

Radovi

0

55.000,00

 

Nadzor

0

5.000,00

II.1.

MODERNIZACIJA-SFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

900.000,00

950.000,00

 

1.

Modernizacija nerazvrstanih cesta u Mjesnim odborima Nunić i Ivoševci, Korolije , Vujasinovići..

350.000,00

820.000,00

 

MRRFEU

1.1.

Gradnja

339.000,00

798.000,00

1.2.

Nadzor

11.000,00

22.000,00

2.

Modernizacija i proširenje ulice „Put Čučeva“ P12-T1001201

450.000,00

0

 

2.1.

Gradnja

417.000,00

0

2.2.

Projektna dokumentacija

20.000,00

0

2.3.

Nadzor

13.000,00

0

3.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine-razne
P19-K1001901

100.000,00

130.000,00

NP Krka –naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

3.1.

Projektna dokumentacija

100.000,00

130.000,00

 

Točka 3.Javna rasvjeta
stavak 2.Opis  poslova s procjenom troškova gradnje objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim  izvorom financiranja za komunalnu djelatnost, mijenja se i glasi:

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

I.Izmjene 2019.

Izvor financirana
(sufinanciranje)

 

JAVNA RASVJETA-UKUPNO:

100.000,00

0

 

I.

Nabava fotonaponskih panela/uređaja  za elektrifikaciju, odnosno javnu rasvjetu P14-A1001402

100.000,00

0

 

 

Nabava

100.000,00

0

 

II.

Modernizacija javne rasvjete /zamjenapostojeće novom LED rasvjetom-dionica D59 kroz centar  mjesta Kistanje i centar mjesta Đevrske. P14-A1001401

 

0

 

800.000,00

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 

Nabava LED žarulja i ugradnja

0

800.000,00

Točka 4.Gospodarenje komunalnim otpadom
stavak 2. Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje otpadom i nabave opreme , sa iskazanim izvorima financiranja za komunalnu djelatnost, mijenja se i glasi:

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

I.Izmjene 2019.

Izvor financiranja
(sufinanciranje)

 

GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
-UKUPNO:

 

2.325.000,00

 

2.325.000,00

 

1.

Odlagalište komunalnog otpada „Macure-Jelenik“
(samo za očekivane radove u 2019.g.)
P17-A1001701

1.325.000,00

1.325.000,00

 

 

FZOEU

 

 

1.1.

Sanacija i zatvaranje odlagališta, sa nadzorom
Radovi

1.000.000,00

1.000.000,00

1.2.

Projektna dokumentacija

325.000,00

325.000,00

2.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad(samo za očekivane radove u 2019.g.) P17-A1001701

500.000,00

500.000,00

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.1.

Gradnja

430.000,00

430.000,00

1.2.

Projektna dokumentacija

70.000,00

70.000,00

3.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevini otpad
(samo  za očekivane radove u 2019.g.) P17-A1001701

500.000,00

500.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , prijenos sredstava iz EU fondova

3.1.

Gradnja

440.000,00

440.000,00

3.2.

Projektna dokumentacija

60.000,00

60.000,00

Točka 5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Stavak 2. Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje otpadom i nabave opreme , sa iskazanim izvorima financiranja za komunalnu djelatnost, mijenja se i glasi :

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

 

Izvor financiranja
(sufinanciranje)

  1.  

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA –UKUPNO:

750.000,00

148.500,00

 

  1.  

Izgradnja pročistača otpadnih fekalnih voda  P19-K1001901

550.000,00

148.500,00

 

Ministarstvo gradnje i prostornog uređenja

2.1.

Projektna dokumentacija

250.000,00

148.500,00

2.2.

Gradnja
(samo za očekivane radove u 2019.g.

300.000,00

0

REKAPITULACIJA

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

I.Izmjene 2019.g.

1.

JAVNE POVRŠINE

430.0000,00

290.000,00

2.

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

1.630.000,00

1.740.000,00

3.

JAVNA RASVJETA

100.000,00

800.000,00

4.

GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

2.325.000,00

 

2.325.000,00

5

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

550.000,00

148.500,00

 

Sveukupno:

5.035.000,00

5.303.500.00

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2019.g. stupaju na snagu prvi dan nakon  objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

KLASA:363-01/18-01/10
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje ,18.travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković