GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 , 136/12 i 15/15), članka 16.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br.24/13 i 102/17), te članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10, 4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13. sjednici, od 18. travnja 2019. godine, donosi

 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

                                                                                   Plan            Ostvareno        Indeks
__________________________________________________________________________

PRIHODI POSLOVANJA                                     12.110.027    ___12.554.088_   _104___    %    

RASHODI POSLOVANJA                                    10.575.757     ___10.245.857    _97_    _   %    

VIŠAK PRIHODA-PRENESENI                                              ___1.323.761    
__________________________________________________________________________
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA                                                       3.631.922

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od ___3.631.922____kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2018. godine u Proračun Općine Kistanje za 2019. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu stupa na snagu prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje, www.kistanje.hr.

KLASA: 400-05/19-01/4
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanje, 18.travnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
  Marko Sladaković