PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2019.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici, od __.travnja 2019.godine, donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  
 javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2019.godinu

 

Članak 1.

U programu javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje za 2019.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.15/18), u stavku 1. članaka 6. iznos od 130.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 330.000,00 kuna, a navedeni iznos rasporedit će se kako slijedi:


Naziv

Plan 2019.

Prve izmjene
2019.g.

Izvor financiranja

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi,klape itd.

50.000,00

70.000,00

Općina Kistanje

Kulturno umjetnička društva

20.000,00

0

0

Pomoć vjerskim zajednicama (za popravak vjerskih objekata)

250.000,00

250.000,00

Općina Kistanje

Braniteljske udruge

10.000,00

10.000.00

Općina Kistanje

Ukupno:

330.000,00

330.000,00

 

Članak 2.

Ovaj Prve izmjene programa objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, stupaju na snagu prvi dan nakon objave , a  primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

 

KLASA:021-05/18-01/____
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje ,___.travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković