PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2019.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15 i 19/16), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“, broj 8/09, 15/10 ,4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  13.sjednici, od 18.travnja  2019.godine, donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2019.godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2019.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 15/18) , u stavku 1.članka 9. iznos od 150.000,00 kuma zamjenjuje se iznosom od
380.000,00  kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Naziv

Plan 2019.g.

Prve
Izmjene
2019.g.

Izvor financiranja

Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja objekata za sport i rekreaciju-igrališta.

100.000,00

100.000,00

Općina Kistanje

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

50.000,00

50.000,00

Općina Kistanje

Dodatna ulaganja za ostalu financijsku imovinu-sanacija i uređenje nogometnih igrališta (zemljani, betonski, asfalterski, elekektro i vodoinstalaterski i drugi radovi).

0

230.000,00

Općina Kistanje

UKUPNO:

150.000,00

380.000,00

 

Članak 2.

Ovaj program stupa na snagu prvi dan  nakon objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

KLASA:021-05/18-01/15
URBROJ:2182/16-01-19-2
Kistanje ,18.travnja 2019.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković