PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14.,99/15.,52/16,16/17 i 130/17), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“  broj 71/10.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.-2020. godine,  i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici, od 18.travnja  2019.g., donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.godinu

Članak 1.

U Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 15/18)  iznos od 1.782.736,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 1.504.420,00 kuna , a  utrošit će se kako slijedi:

 

Naziv

PLAN
2018.
u kunama

Prve izmjene
2019.

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

85.000,00

85.000,00

2. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

60.000,00

60.000,00

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000,00

500.000,00

4.Javni radovi

612.736,00

334.420,00

5.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne pomoći

75.000,00

75.000,00

6. Program predškole (Mala škola)

80.000,00

80.000,00

7. Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program

70.000,00

70.000,00

8. Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima

150.000,00

150.000,00

9. Druge  naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi korisnicima prava na  zajamčenu minimalnu naknadu

150.000,00

150.000,00

SVEUKUPNO:

1.782.736,00

1.504.420,00

Izvori financiranja

PLAN 2019.

Prve izmjene
2019.

Općina Kistanje

670.000,00

670.000,00

Šibensko-kninska županija

500.000

500.000,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

612.736,00

334.420,00

UKUPNO:

1.782.736,00

1.504.420,00

Članak 2.

Ove izmjene Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.g.  stupaju na snagu prvi dan nakon  objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuju se od 01.siječnja 2019.godine.

KLASA:021-05/18-01/19
URBROJ:2182/16-01-19-2
Kistanje , 18.travnja 2019.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković