ODLUKA o donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Kistanje za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12.,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09., 15/10, 4/13. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici,od 18. Travnja 2019.g.,donijelo je

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Kistanje za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu

 

Članak 1.
Donose se Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu prema tekstu u koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-06/19-01/1
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje, 18.travnja 2019.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Sladaković