ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.),i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13,137/15. i 123/17..) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 , 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  13.sjednici održanoj 18.travnja  2019.g.,  donijelo je

 

 ODLUKU O IZVRŠENJU  PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se izvještaj općinskog načelnika o Izvršenju  Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018.g.

Programom iz prethodnog stavka  planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 131.500,00 kuna ,a isti je izvršen u iznosu od 131,468 kuna, odnosno sa   99,98 %, i to kako slijedi:

Opis

Planirano 2018.

Izvrešenje 2018.

%

Predškolski odgoj /mala škola

90.000,00

89.968,00

99,97

Igraonice za djecu-cjelogodišnji program

41.500,00

41.500,00

100

Ukupno:

131.500,00

131.468

99,98

Članak 2.

Ovaj Program financirao su cijelosti iz sredstava proračuna Općine Kistanje za 2018.g.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu dan nakon objave.

KLASA: 021-05/19-01/8
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje, 18.travnja  2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković