ODLUKA o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kistanje vijećniku Savi Vojnoviću izabranom s liste grupe birača

Na temelju čl. 27. stavka 1., a u svezi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13., 2/14.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013. od 20. prosinca 2013., 96/16. i 70/17.) članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. 4/13 i 2/18), i na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/17-03/521, URBROJ: 507-04/06-19-5 od 13. veljače 2019. godine Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici održanoj 01.ožujka 2019.godine, donijelo je:

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kistanje vijećniku Savi Vojnoviću izabranom s liste grupe birača

I.

Ovom se Odlukom članu Općinskog vijeća Općine Kistanje izabranom s liste grupe birača Savi Vojnoviću, obustavlja isplata sredstava utvrđena Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2019.godinu. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije “, broj 1/19).
II.


Isplata se obustavlja razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave financijskog izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno za 6 mjeseci i 26 dana kašnjenja dostave istog, pa ukupan iznos za obustavu iznosi 2.151,70 kuna.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije “.

KLASA:402-08/19-01/3
URBROJ: 2182/16-02-19-2
Kistanje, 01.ožujka 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković