ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj:115/16 i 106/18), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“, broj 1/2019) i čl.32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici održanoj 01.ožujka 2019.godine, donijelo je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj


Članak 1.


U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“broj 1/19) ,

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 410-01/19-01/3
URBROJ: 2182/16-01-19-2
Kistanje, 01.ožujka 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković