PRAVILNIK o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja Općine Kistanje

Na temelju članka 68. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15),  članka  32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09.,15/10.,4/13, 2/18), i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br.52/13, 94/14) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13. redovnoj sjednici održanoj dana 18.travnja 2019. godine donosi

P R A V I L N I K
o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja Općine Kistanje

 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i uvjeti te propisuje postupak otpisa nenaplativih  potraživanja Općine Kistanje.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Kistanje, kao što su komunalna naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi po posebnim propisima.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije odnosno na potraživanja koja su nastala iz ugovornih odnosa.
Kriteriji, mjerila i postupak otpisa potraživanja iz stavka 3. ovog članka regulirani su posebnom Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Članak 2.
            Nenaplativo potraživanje u smislu ovog Pravilnika je ono potraživanje, za koje se po provedenom postupku i prikupljanjem odgovarajućih isprava od strane nadležnih tijela, na nedvojbeni način može utvrditi da se njime ne može postići svrha naplate, odnosno kojim se ne može postići utvrđivanje, osiguranje ili ostvarenje određenog potraživanja.

Članak 3.
Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug. Rok na koji se može odobriti obročna otplata duga ne može biti duži od 24 mjeseci.
Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, koji zahtjev obrađuje te sastavlja prijedlog za postupanje.
Uz zahtjev za obročnu otplatu duga, dužnik treba priložiti obrazloženje i prijedlog dinamike otplate duga.

Članak 4.
Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.

Članak 5.
Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kistanje.
Zahtjev dužnika mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku.
Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti dokaze na temelju kojih se mogu utvrditi
činjenice o ispunjenju uvjeta za otpis duga.

Članak 6.
Otpis potraživanja i obveza iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja se po sljedećim kriterijima i
uvjetima:
· godine dospjelosti,
· nemogućnosti naplate,
· neutemeljenosti evidentiranih potraživanja,
· isplativosti pokretanja postupka,
· ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja.
Članak 7.
Otpis potraživanja (kao nenaplativa) vršit će se u sljedećim slučajevima:
· ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članove njegova kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti ili djelomično (kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po kućanstvu iznos od 2.000,00 kuna o čemu podnositelj zahtjeva prilaže kao dokaz Potvrdu o visini dohotka Porezne uprave ne stariju od 6 mjeseci),
· ako su dužnici-fizičke osobe korisnici zajamčene minimalne naknade od strane Centra za socijalnu skrb (Status korisnika zajamčene minimalne naknade dužnici dokazuju Uvjerenjem nadležnog centra za socijalnu skrb koje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
· kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kada se utvrdi da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak, a nema nasljednika,
· kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, a dužnik je podnio prigovor zastare,
· kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja,
· kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog suda odnosno drugog nadležnog tijela,
· kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i likvidacija pravomoćnim rješenjem nadležnog suda pravne osobe brisane iz sudskog registra,
· kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj, u svim drugim slučajevima sukladno propisima i donesenim aktima Općine Kistanje koji nisu prethodno navedeni.

Članak 8.
Postupak otpisa potraživanja pokreće Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje po potrebi tijekom godine, kao i prilikom provođenja redovnog godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja Općine Kistanje.
U postupku otpisa potraživanja uzima se u obzir sljedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, interni akti Općine Kistanje, službene zabilješke o neutemeljenosti potraživanja, prigovor zastare, evidencije o pokrenutim postupcima naplate, kao i sva druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje u postupku otpisa potraživanja utvrđuje:
· ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa,
· poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomena, tužba, ovrha i sl.)
· opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja,
· pravnu utemeljenost otpisa,
· iznos otpisa po dužniku, po vrsti prihoda odnosno obveza.

Članak 9.
Odluku o otpisu potraživanja, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, donosi Općinski načelnik (za otpis potraživanja do 500.000,00 kn), odnosno Općinsko vijeće (za otpis potraživanja preko 500.000,00 kn) sukladno zakonskim propisima.

Članak 10.

Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 11.
Za provedbu ovog Pravilnika nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje je dužan kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere naplate potraživanja, te godišnje sastavljati izvješća o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja.
Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja, broj opomena, te ostale podatke sukladno zahtjevu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Članak 13

.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije“.

 

KLASA:402-10/19-01/6
URBROJ: 2182/16-01-19-1
U Kistanjama, 18.travnja 2019.g.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković