PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici od 18.travnja   2019.g., donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

 

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj  15/18 ),

poglavlje II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA, mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini planirana su sredstva u
iznosu kako slijedi:


Plan 2019.

Prve izmjene 2019.

1.720.000,00

2.830.000,00

 
a osigurat će se iz sljedećih izvora:


Izvor

Plan 2019.

Izmjene 2019.

Proračun Općine Kistanje

1.570.000,00

2.030.000,00

Naknade zbog zaštićenih prirodnih područja

150.000,00

0,00

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

150.000,00

800.000,00

 

poglavlje III.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenja se i glasi:

1.Održavanje javne rasvjete


Redni
broj

OPIS POSLOVA
06-0640

Plan 2019.
Procjena
troškova (kuna)

I. Izmjene
2019.g.
Procjena

Izvor financiranja
(plan)

1.

Potrošnja električne energije-P14A1001401

400.000,00

400.000,00

Općina Kistanje

2.

Održavanje javne rasvjete-P14A1001401

200.000,00

200.000,00

Općina Kistanje

3.

Modernizacija javne rasvjete /zamjena postojeće novom LED rasvjetom-dionica D59 kroz centar  mjesta Kistanje i centar mjesta Đevrske-P14A1001401

0

 

800.000,00

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 

Ukupno (1+2):

600.000,00

1.400.000,00

 

2.Održavanje nerazvrstanih cesta


Redni
broj

OPIS POSLOVA
04-0451

Plan 2019.g.
Procjena
troškova (kuna)

I. Izmjene
2019.g.
procjena

Izvor
Financiranja
(plan)

1.

Tekuće investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta sa tucaničkim zastorom P12-T1001201

200.000,00

200.000,00

Općina Kistanje

2.

Zimska služba-čišćenje snijega
P12-T100201

30.000,00

30.000,00

Općina Kistanje

3.

Čišćenje i održavanje bankina uz prometnice i prilagodba istih u svrhu pješačkih staza-P12T1001212

50.000,00

0

0

 

UKUPNO:

280.000,00

230.000,00

 

 

3.Održavanje cesta i javnih površina u naseljima


Redni
broj

OPIS POSLOVA
05-0560

Plan 2019.
Procjena
troškova (kuna)

I.Izmjene
2019.
procjena

Izvor financiranja
(plan)

1.

Održavanje javnih površina

150.000,00

0

0

1.1.

Nabava klupa i druge urbane opreme
P12T1001202

20.000,00

0

0

1.4.

Sanacija i obnova suhozida P12T1001202

50.000,00

0

0

1.5.

Uređenje  zelenih javnih površina P12T1001202

40.000,00

0

0

 

Ukupno (1+2):

150.000,00

0

 

4.Održavanje groblja


Redni
broj

OPIS POSLOVA
5-0560

Plan 2019.
Procjena
 troškova (kuna)

I.izmjene
2019.
procjena

Izvor financiranja
plan

1.

Održavanje groblja i spomen ploča P12T1001202

        40.000,00

50.000,00

Općina Kistanje

 

Ukupno:

40.000,00

50.000,00

 

 

5.Održavanje igrališta


Redni
broj

OPIS POSLOVA
08-0810

Plan 2019.
Procjena
 troškova (kuna)

I.Izmjene
2019.
procjena

Izvor
financiranja
plan

1..

Tekuće investicijsko održavanje igrališta
P24A1002401

100.000,00

100.000,00

Općina Kistanje

2.

Dodatna ulaganja za ostalu financijsku imovinu-sanacija i uređenje nogometnih igrališta (zemljani radovi,betonski radovi, asfalterski radovi, elektroiinstlaterski radovi, vodoinstalaterski radovi i drugi radovi).

0

230.000,00

Općina Kistanje

 

Ukupno:

100.000,00

330.000,00

 

             
6.Čišćenje javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA
05-560

Procjena
troškova (kuna)

I.Izmjene
2019.
procjena

Izvor
financiranja
plan

1.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij). P12-T1001202

550.000,00

800.000,00

Općina Kistanje

 

Ukupno:

550.000,00

800.000,00

 

7.Održavanje fekalne kanalizacije


Redni
broj

OPIS POSLOVA
5-0560

Plan 2019.
Procjena
 troškova (kuna)

I.izmjene
2019.
procjena

Izvor financiranja
plan

1.

Ostali nespom.građ.obj. - održavanje precrpnica fekalne kanalizacije. P12T1001202

0

20.000,00

Općina Kistanje

 

Ukupno:

0

20.000,00

 

 

 

Rekapitulacija troškova

Redni broj

Naziv

 

Plan 2019.g.
Planirane vrijednosti u kunama

 

I. Izmjene
2019.g.

Izvori financiranja-plan

Proračun Općine Kistanje

Min.grad. i
i prostornog
uređenja

1.

Javna rasvjeta

600.000,00

1.400.000,00

600.000,00

800.000,00

2.

Održavanje nerazvrstanih cesta,

280.000,00

230.000,00

230.000,00

0

3.

Održavanje  cesta i javnih površina u naseljima.

150.000,00

0

00

0

4.

Održavanje groblja

40.000,00

50.000

50.000,00

0

5.

Održavanje igrališta

100.000,00

330.000,00

330.000,00

0

6.

Čišćenje javnih površina

550.000,00

800.000,00

800.000,00

0

7.

Održavanje fekalne kanalizacije

0

20.000,00

20.000,00

0

 

Ukupno:

1.720.000,00

2.830.000,00

2.030.000,00

800.000

 

Članak 2.

Ove izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2019.g. stupaju na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjuju se od 01.siječnja 2019.g.

KLASA:363-01/18-01/9
URBROJ:2182/16-01-19-2
Kistanje , 18.travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković