ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 117. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici, od 18.travnja 2019.godine, donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. godinu

Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa javnih portreba socijalne skrbi i drugih potreba građana Općine Kistanje za 2018.g.
Utvrđuje se da je za Program iz prethodnog stavka planirano ukupno 784.000,00 kn, a da je isti
izvršen sa 760.091,00 kuna , odnosno sa 96,95 %.
Program je izvršen kako slijedi:

Naziv

PLAN  
2018.

IZVRŠENJE 2018.

Izvor financiranja

%

Ukupno planirana sredstva za provedbu Programa

784.000,00

760.091,00

Općina Kistanje/
Šibensko-kninska županija

96,95

1.Promicanje mjera demografske obnove-pomoć za    novorođenu djecu-

45.000,00

27.000,00

Općina Kistanje

60

2. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima:

105.000,00

90.603,00

Općina Kistanje

86,30

   -naknade građanima i kućanstvima
(jednokratne novčane  pomoći):

 

85.000,00

76.638,00

Općina Kistanje

90,17

   -pogrebni troškovi:                                          

20.000,00

13.965,00

Općina Kistanje

69,83

3.Podmirenje troškova ogrijeva

400.000,00

422,750,00

Šibensko-kninska županija

105,69

4.Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama:

9.000,00

9.000,00

Općina Kistanje

100

   -Hrvatski crveni križ :                                      

5.000,00

5.000,00

Općina Kistanje

100

   -Hitna pomoć:                                                 

4.000,00

4.000,00

Općina Kistanje

100

5.Osnovno,srednje i drugo obrazovanje:
- Sufinanciranje troškova prijevoza

 

225.000,00

210.738,00

Općina Kistanje

93,67

    učenicima srednjih škola koji pohađaju    
nastavu u Kninu a nisu u sustavu korisnika
socijalne pomoći

 

75.000,00

68.738,00

Općina Kistanje

91,65

  - Nagrade učenicima i studentima

150.000,00

142.000,00

Općina Kistanje

94,67

Članak 2.

Ova Odluka  objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu dan nakon objave.

KLASA: 550-01/19-01/4
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanjem, 18. travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković