ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Na temelju članka 84. st.2.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/14,115/15 i 87/16) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13. sjednici, od 18. travnja  2019.g., donosi

 

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

 

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2018. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja................................................___6.255.028,22____ kn
92213 – Višak primitaka od financijske imovine ………………___ /______________ kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine…………….____2.623.036,15___  kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu _2.623.036,15__________________ kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu __3.631.922,07_____ kn iskoristit će se za rashode poslovanja i  nabavu nefinancijske imovine u 2019.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:400-05/19-01/6
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje,18. travnja  2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković