ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2018.godinu

Na temelju članka 74. I 76. Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i članka 32..Statuta Općine Kistanje („Statuta Općine Kistanje “,broj 8/09., 15/10.,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici, od 18.travnja 2019.godine, donosi

 

ODLUKU  O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u  sportu Općine Kistanje  za 2018.godinu

 

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje  za 2018.g.

Program javnih potreba u  sportu za 2018.g.planiran je u visini od  52.000,00 kuna,  a ostvaren je u visini od 52.000,00  kuna, odnosno ostvaren je sa 100 %.

Program je ostvaren kako slijedi:


OPIS

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

%

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata

0,00

0,00

100%

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

52.000,00

52.000,00

100%

Ukupno:

52.000,00

52.000,00

100%

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u  „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu prvi dan nakon objave.

KLASA:021-05/19-01/9
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje, 18.travnja 2019.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković