ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije povodom prestanka mirovanja mandata vijećniku Rajku Mandiću

Na temelju članka  79. st.6. i st.7.Zakona o lokanim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) i članka 44. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09., 15/10. , 4/13. i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11. Sjednici  održanoj dana 31. siječnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije povodom prestanka mirovanja mandata vijećniku Rajku Mandiću

I.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kistanje od dana 31. siječnja 2019.godine.

II.
Na temelju izvješća iz točke I. ovog zaključka utvrđuje se da su se ispunili zakonski uvjeti za prestanak mirovanja mandata članu Općinskog vijeća Općine Kistanje Rajku Mandiću, koji od 02.siječnja 2019.g. nastavlja obnašati dužnost općinskog vijećnika.
 
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije».

KLASA: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanje,31.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković