ODLUKA o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18-odluka USRH) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10.,  4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici održanoj 31.siječnja 2019.godine,  donijelo je:

 

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Kistanje, i to:

način obračuna komunalne naknade,
naselja u Općini Kistanje u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
– područja zona u Općini Kistanje
– koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,
– obveznici plaćanja komunalne naknade;
– rokovi plaćanja komunalne naknade,
– nekretnine važne za Općinu Kistanje koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Kistanje koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvuOpćine Kistanje, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Članak 3.

            Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Kistanje.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima je uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiji izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

II. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.

            Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

 • zoni u kojoj se nalazi nekretnina (kz),
 • vrsti i namjeni nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke (Kn)

            Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade,  i to za:
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine", broj 40/97 )
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

                                                              Članak 5.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje odlukom općinsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.
Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka određuje se u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni .
Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.
Prilikom prikupljanja podataka za utvrđivanje svih mjerila za obračun komunalne naknade, koristi će se  službene evidencije Općine Kistanje, podaci iz izdanih akata za građenje, izvaci iz zemljišnih knjiga i posjedovnih listova, podaci koje dostave obveznici te će se vršiti kontrola površine i namjene očevidom na nekretnini obveznika.

III. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 6.

Komunalna naknada plaća se u svih 14  naselja Općine Kistanje:Kistanje, Đevrske, Krnjeuve, Ivoševci, Biovičino selo,Nunić, Modrino selo, Kolašac, Varivode,Kakanj, Smrdelje, Zečevo, Parčić i Gošić.

IV. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENT ZONE
 

Članak 7.

U Općini Kistanje određuju se ukupno tri zone za naplaćivanje komunalne naknade i to:
1. (prva), 2. (druga), 3. (treća) zona.
- 1. (prva) zona obuhvaća naselja:Kistanje i Đevrske centar.
- 2. (druga) zona obuhvaća naselja:Varivode, Smrdelje, Kakanj, Ivoševci, Zečevo, Gošić, Krnjeuve, Đevrske selo (Nožice, Gornje Polje, Donji Ležaići i Gornji Ležaići), Nunić, Biovičino Selo, Kolašac i Modrino Selo.
- 3. (treća) zona obuhvaća naselja: Parčić.

Članak 8.

 Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zonesu:

 • za prvu zonu                1,00
 • za drugu zonu              0,70
 • za treću zonu                0,50

 

V. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 9.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

 • stambeni prostor                                                                                                            - 1,00
 • stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana                            - 1,00
 • garažni prostor                                                                                                               - 1,00
 • neizgrađeno građevinsko zemljište                                                                            - 0,05
 • poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti                                                 -  2,00
 • poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne :

-trgovine, barovi, restorani, hoteli, apartmani, autokampovi ,pošta                              - 3,00
- ustanove koje obavljaju poslove državne uprave i javnih ovlasti (javna uprava,  unutarnji poslovi, poslovi zdravstvene zaštite, socijalne i dječje zaštite), osnovnog i srednjeg obrazovanja                                                                                                              - 1,00
7.poslovni prostor koji koriste sportske, civilne i druge udruge koje ostvaruju profit te
političke stranke                                                                                                              - 2,00
8. ostale uslužne djelatnosti                                                                               - 2,00
9.djelatnosti financijskog poslovanja , prodaja nekretnina i poslovne usluge                                                                                                                             - 2,00
10. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent namjene  se određuje u visini od 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor kojemu građevinsko zemljište služi u obavljanju poslovne djelatnosti.

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.
Postupak za djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade pokreće obveznik uz predočenje rješenja nadležnog tijela o prestanku djelatnosti u odnosnom poslovnom prostoru.   
Poslovni prostori u kojima se ne obavlja poslovna djelatnost podliježu obvezi plaćanja komunalne naknade za cijelu godinu temeljem vlasništva nekretnine.

VI.       OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 11.

Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik odnosno korisnik stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Kistanje.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 12.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine) prijaviti  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Članak 13.

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade, obustavi postupka, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) nekretnine
2. obračunska površina nekretnine
3. godišnji iznos komunalne naknade
4. mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno  i
5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine.
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 4. ovoga članka.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

VII. ROKOVI PLAĆANJA

Članak 14.

Komunalnu naknadu za stambeni prostor obveznici plaćaju u tromjesečnom iznosu, a za poslovni prostor u mjesečnom iznosu.
Godišnji iznos komunalne naknade za stambeni prostor, garažni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se za tekuću godinu tromjesečno, s rokovima dospijeća na način kako slijedi:

 • za 1. tromjesečje do 20. travnja tekuće godine,
 • za 2. tromjesečje do 20. srpnja tekuće godine,
 • za 3. tromjesečje do 20. listopada tekuće godine,
 • za 4. tromjesečje do 20. siječnja iduće  godine.

 

Plaćanje komunalne naknade vrši se temeljem uplatnica, odnosno računa.
U slučaju da obveznik plaćanja komunalne naknade ne zaprimi uplatnicu ili račun, dospjelu obvezu dužan je platiti temeljem Rješenja prema utvrđenim rokovima.

Članak 15.

Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne postupi u smislu članka 14. stavka 2. ove Odluke, smatra se i dalje obveznim plaćati komunalnu naknadu i to sve do trenutka dok ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.
Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obračunava se zakonska zatezna kamata. Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade istu ne plati u roku utvrđenom rješenjem iz članka 15. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel pokrenuti će postupak za prisilnu naplatu.
Nasljednik nekretnine dužan je podmiriti dospjeli, a nepodmireni iznos komunalne naknade na nekretnini koju je naslijedio.
Za dospjeli, a nepodmireni iznos komunalne naknade na nekretnini koja je otuđena (kupoprodaja i slično) teretit će se dosadašnji vlasnik, ako ugovorom ta obveza nije prenijeta na novog vlasnika.

 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA

Članak 16.

Zbog važnosti za Općinu Kistanje u potpunosti se oslobađaju komunalne naknade vlasnici, odnosno korisnici nekretnina:

 • ustanove kojima je osnivač Općina Kistanje
 • koje služe za obavljanje vjerske djelatnosti,
 • koje služe za potrebe udruga invalidnih i hendikepiranih osoba,

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br.16/2001.g.)

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

                                         
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

 

KLASA:363-03/19-01/4
URBROJ:2182/16-02-19-1
U Kistanjama, 31.siječnja 2019.g.