ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj:115/16 i 106/18), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“, broj 1/2019) i čl.32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici održanoj 31.siječnja 2019.godine, donijelo je:

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj
 
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i /ili kamp odmorištu i objektu za robinzonski smještaj, kojeg plaća porezni obveznik koji na području Općine Kistanje ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova i objekata za robinzonski smještaj, sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak.
 
Članak 2.

Paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i /ili kamp odmorištu i objektu za robinzonski smještaj plaća se u iznosu od 150,00 kuna godišnje za cijelo područje Općine Kistanje.
 
Članak 3.
Poslove u vezi s utvrđivanjem , evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 01.01.2019.g.

KLASA: 410-01/19-01/3
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanje, 31.siječnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković