PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2019. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  9.sjednici održanoj 04.prosinca2018.g.,  donijelo je

 

P R O G R A M
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2019. godinu

 

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine
Kistanje , sukladno važećim propisima i Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Općina Kistanje financirat će slijedeće aktivnosti:
-predškolu
-igraonice za djecu-cjelogodišnji program

Članak 2.
Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2019. godinu planirana su i osigurana sredstva u iznosu od 163.000,00 kuna, a raspodijelit će se:
-za uredski materijal i školski pribor…………………………………………………………………5.000,00 kn
-Tekuće donacije Osnovnoj školi "Kistanje", Kistanje……………………………………………….8.000,00 kn
-Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program………………………………………………....70.000,00 kn
-Igraonice za djecu i mladež-predškolski odgoj  /mala škola……………………………………..….80.000,00 kn 

Članak 3.

  1. Sredstva za plaće  zaposlenima iz st.1.t.1.čl.2.ovog Programa uplatit će se u korist žiro računa

provoditelja aktivnosti  iz članka 2.ovog Programa temeljem prethodno sklopljenog ugovora  kojim će se regulirati međusobna prava i obveze Općine Kistanje i provoditelja programa kao stručne /kvalificirane osobe..

  1. Sredstva  za materijalne troškove (nabava slikovnica, bojica,bilježnica i drugo) iz st.1.t.3.čl.2.ovog

Programa  osigurava Općina Kistanje  prema prethodnom popisu provoditelja programa ,odnosno stručne/kvalificirane osobe , a ista će biti doznačena na žiro račun tvrtke kod koje će se nabaviti potrebna sredstva za provedbu programa.

Članak 4.
Stručna osoba koja provodi aktivnosti sukladno ovom Programu , podnosi  načelniku Općine Kistanje pisano izvješće o radu, odnosno izvještava Općinu Kistanje o provedbi ovog Programa.

Program iz prethodnog stavka  mora sadržavati sve propisane podatke polaznika programa predškole, popis polaznika, broj sati rada prema posebnom propisu  te sve drugo od značaja za potpunu informiranost Općine Kistanje o uspješnosti provedbe Programa ,kao i sa informacijama koje  imaju za cilj poboljšati provedbu programa i drugo.

Članak 5.
Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2019. godinu  stupa na snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja 2019. godine.

 

KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković