PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu

Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja («Narodne novine» broj 79/06 i 110/15) i članka  32.Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 08/09 , 15/10, 4/13, 2/18) Općinsko vijeće  Općine Kistanje na 09.sjednici održanoj dana 04. prosinca 2018. godine, donijelo je 

P R O G R A M
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu

Članak 1.
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu, a na temelju zajednički utvrđenog interesa  Općine Kistanje i Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Šibenik kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite, u Proračunu Općine Kistanje za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa namijenjena su za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s člankom 5. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, a sve prema planu utroška sredstava Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik, odnosno aktivnosti predviđene njihovim Programom. 
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se kako slijedi: 


STAVKA

OPIS TROŠKA

UKUPNO/KN

1.

Osiguranje spremnosti i pripravnosti

1.000,00

2.

Razvoj djelatnosti obuka i izgradnja ljudskih kapaciteta

1.000,00

3.

Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti

1.000,00

4.

Akcije potraga i spašavanja

1.000,00

5.

Preventiva i edukacija

1.000,00

UKUPNO

                                                                                                                                     5.000,00

Članak 4.

Sredstva iz članka 1. i 3. ovog Programa uplaćuju se na žiro račun Hrvatske gorske službe spašavanja– Stanice Šibenik.

Članak 5.

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik dužna je Općini Kistanje  podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku 60 dana od isteka poslovne godine. 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjuje se od 01.01.2019. godine. 

KLASA: 810-03/18-01/8
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković