PROGRAM socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2018.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14.,99/15.,52/16,16/17 i 130/17), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.-2020. godine,  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici, od 04.prosinca 2018.g., donosi

 

PROGRAM
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2018.godinu

 

Članak 1.

Programom socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.782.736,00 kuna, a rasporedit će se na slijedeći način:

 

Naziv

PLAN
2018.
u kunama

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

85.000,00

2. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

60.000,00

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000,00

4.Javni radovi

612.736,00

5.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne pomoći

75.000,00

6. Program predškole (Mala škola)

80.000,00

7. Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program

70.000,00

8. Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima

150.000,00

9. Druge  naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi korisnicima prava na
zajamčenu minimalnu naknadu

150.000,00

SVEUKUPNO:

1.782.736,00

Izvori financiranja

PLAN

Općina Kistanje

670.000,00

Šibensko-kninska županija

500.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje

612.736,00

UKUPNO:

1.782.736,00

Članak 2.

Program socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.g.  stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

KLASA:021-05/18-01/19
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje , 04.prosinca  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković