ODLUKA o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta OpćineKistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13,2/18) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici od 04.prosinca 2018.g.,donosi

ODLUKU
o donošenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Članak 1
.
Donosi se Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2019.g. i projekcija plana za 2020. i2021.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije"

KLASA:400-06/18-01/12
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković