ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje

Na temelju članka 30.stavka 7.Zakona  o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17), članka 4.Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj 50/17) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici od 04.prosinca 2018.g. ,donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog  komunalnog otpada na području Općine Kistanje

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog  komunalnog otpada na području Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.2/18) , iza članka 1. dodaje se članak 1a ,koji glasi :

 "Članak 1 a
Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada je trgovačko društvo Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Ul.dr.Franje Tuđmana 101, Kistanje , OIB:65548640564 ( u daljnjem tekstu :davatelj usluge).
Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada, sukladno raspoloživoj odgovarajućoj infrastrukturi i opremi ."
Članak 2.
Iza članka 27. dodaje se članak 27. a, koji glasi:

"Članak 27 a
Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne kazne te se  izračunava se po izrazu:
UC = MJU + C+UK
pri čemu je:
UC -   ukupna cijena javne usluge izražena u kunama
MJU-  cijena obvezne minimalne javne usluge
C  -  cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
UK -   ugovorna kazna ( ukoliko se steknu uvjeti za njen obračun )."
Na ukupnu cijenu javne usluge obračunava se PDV.

Članak 3.
Iza članka 31. dodaje se članak 31 a, koji glasi:

"Članak 31 a.
Od dana primjene novog cjenika do uspostave Evidencije iz članka 8, 13. i  24. ove Odluke  i ugradnje čipova za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika  iz članka 3. ove Odluke , odnosno  do ispunjenja tehničko-tehnoloških i drugih uvjeta , javna  usluga  naplaćivat će se  isključivo kroz cijenu obvezne minimalne javne usluge iz članka 14.stavka 1.ove Odluke , sukladno novom cjeniku.
Od uspostave  digitalne Evidencije  iz članka 13.ove Odluke i ugradnje čipova za elektroničko  očitanje pražnjenja spremnika iz članka 13.ove Odluke , odnosno  nakon ispunjenja  tehničko-tehnoloških uvjeta , primijenit će se  ukupna cijena javne usluge iz članka 27.a ove Odluke , sukladno novom cjeniku ."
Članak 4.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog  komunalnog otpada na području Općine Kistanje stupa na snagu  prvi dan nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije "

KLASA:363-01/18-01/2
URBROJ:2182/16-02-18-2
Kistanje, 04. prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković