ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12.,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10 i 4/13.2/18) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici,od 04.prosinca 2018.g.,donijelo je

ODLUKU
o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2019.g. i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu

Članak 1.
Donosi se Proračun Općine Kistanje za 2019.g. i projekcija proračuna za 2020. i 2021.godinu prema tekstu u koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-06/18-01/11
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Sladaković