ODLUKA o provedbe aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu" u Općine Kistanje za 2019. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  9.sjednici održanoj 04.prosinca 2018.g.,  donijelo je

 

ODLUKA
o provedbe  aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu"  u Općine Kistanje  za 2019. godinu

 

 I.

Općina Kistanje provodit će u 2019.godini aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu" , u suradnji sa Ministarstvom  za demografiju,obitelj ,mlade i socijalnu politiku po programu koji će  izraditi ovlaštena stručna osoba kojoj će Općina Kistanje povjeriti provedbu navedenih aktivnosti.

Stručna osoba iz prethodnog stavka mora imati dozvolu za provoditi aktivnosti iz stavka 1.ovog članka.

Općina Kistanje i stručna osoba iz stavka 1.i 2. ovog članka, zaključit će pisani ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

II.

Za provedbu aktivnosti iz točke I.ove odluke u Proračunu Općine Kistanje za 2019.g. planirana su i osigurana su sredstva u iznosu od   70.000,00 kuna.

III.

Radionice za djecu provodit će se u prostorijama u vlasništvu Općine Kistanje .

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.g.

 

KLASA: 021-05/18-01/18
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković