ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja - Ulaganje u izgradnju EKO centra s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama“

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09,15/10 , 4/13 i 2/18) i Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine („Narodne novine“ broj 71/16.) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2. izvanrednoj sjednici održanoj  12. rujna  2018. donijelo je 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja - Ulaganje u izgradnju EKO centra s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama“

I.
Ovom Odlukom  daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Kistanje, za ulaganje u projekt  „Izgradnja - Ulaganje u izgradnju EKO centra s tržnicom i pratećim objektima u Kistanjama“

II.
            Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnost te povezanu infrastrukturu.

III.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.-Opis projekta, koji čini sastavni dio ove Odluke.

IV.
            Opis projekta sadrži sve bitne podatke o projektu:naziv i kratki opis projekta, naziv korisnika, društvenu opravdanost projekta, financijski kapacitet korisnika i analizu troškova, ljudske kapacitete za provedbu projekta,način upravljanja projektom, doprinos ulaganja te usklađenost projekta s razvojnom dokumentacijom Općine.

V.
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije “ i na službenim internetskim stranicama Općine Kistanje; www.kistanje.hr.

KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 12.rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković