ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje

Na temelju članka 17.stavka 1. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članaka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09., 15/10. , 4/13 i 2/18), na 8. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Kistanje

Članak 1.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje, izrađena od strane tvrtke ALFA ATEST d.o.o. ,Poljička cesta 32, 21000 Split, zakonom ovlaštene pravne osobe za izradu akata i dokumenata iz područja civilne zaštite .

Članak 2.
Tekst Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:810-01/18-01/11
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.kolovoza 2018.g.
GRADSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marko Sladaković