RJEŠENJE o izmjeni rješenja o izboru članova Mandatne komisije

Na temelju članka 32.st.1.t.16. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09.,15/10, 4/13 i 2/18) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,4/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici, od 29.kolovoza 2018.godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni rješenja o izboru članova Mandatne komisije

I.
U Rješenju o izboru Mandatne komisije, KLASA:119-01/17-01/1,URBROJ:2182/16-01-18-1 od 13.lipnja 2017.g. točka 1. mijenja se na način da se za članove mandatne komisije biraju:

1. Vinko Šuša za predsjednika umjesto Rajka Mandića
2. Sava Vojnović za člana umjesto Paška Ivanovića
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:119-01/17-01/1
URBROJ:2182/16-01-18-2
Kistanje,29.kolovoza 2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković