ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti načelniku Općine Kistanje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici ,održanoj 29.kolovoza 2018.g., donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti načelniku Općine Kistanje

Članak 1.
Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje za pomoć u naravi-materijalu, obnovom stolarije (vrata i prozora) za stambenu kuću, povratniku u Modrino Selo,Općina Kistanje. Načelnik Općine Kistanje će s korisnikom sklopiti ugovor o donaciji navedenog materijala.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-01/18-01/18
URBROJ.2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.kolovoza 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KISTANJE
Marko Sladaković