ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja u mirovanje mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 81. Zakona o lokanim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) i članka 44. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09., 15/10. , 4/13. i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8. Sjednici održanoj dana 29. Kolovoza 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja u mirovanje mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Kistanje
I.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kistanje od dana 29. Kolovoza 2018.godine.
II.
Na temelju izvješća iz točke I. ovog zaključka utvrđuje se da su se ispunili uvjeti za stavljanje u mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Kistanje Rajka Mandića i početak obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća Općine Kistanje Mire Ćuk.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije».

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2182/16-01-18-2
Kistanje, 29. kolovoza 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković