PRVE I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2018.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici od 29.svibnja 2018.g., donijelo je

 

PRVE I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2018.godini

 

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2018.g.(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „ 14/2017.), članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u funkciji uređenja i funkcionalnog korištenja javnih površina,opremanje javnih površina potrebnom opremom i uređajima; izgradnja parkirališta i hortikulturalnog uređenja okoliša,izgradnja i ili modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta,izgradnja i uređenje javne rasvjete , odvodnje oborinskih voda, uređenje groblja itd.
  2.  

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Plan 2018.
Procijenjena
vrijednost
u kunama

I.Izmjene 2018.
Procjena vrijenosti
u kunama

1.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 6070

Izgradnja nogostupa u uz dio županijske ceste ŽC 6070 u Đevrskama dužine oko 900 metara (MR)

200.000,00

595.000,00

2.

Uređenje igrališta

Obnova asfaltne podloge igrališta sa uređenjem okoliša.

50.000,00

50.000,00

3.

Izgradnja biciklisti.stazašetnica,autokamp, itd../ slično

Izgradnja biciklističkih staza,šetnica i autokampa na širem području općine

200.000,00

0

4.

Izgradnja autokampa i ili uređenje  okoliša sa parkiralištem.

Uređenje javne površine uz dionicu državne ceste D59 kroz Kistanje, u mjestu Kistanje, sa  parkiralištem  automobila  sa  hortikulturalnim uređenjem okoliša .(NP)

100.000

250.000,00

5.

Izgradnja gravitacijskog cjevovoda Kistanje-manastir Krka, I.faza

Od Kistanja do ulaska u NP Krka,ulaz 1.(V)

800.000,00

500.000,00

6.

Sanacija i rekonstrukcija zidova lokve Lalića i lokve Varivode

Radovi na  čišćenju, sanaciji  i rekonstrukciji zidova lokve Lalića u Kistanjama  i lokve u Varivodama.

100.000,00

0,00

7.

Izgradnja dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu

Dovršetak izgradnje  dijela ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu .Dio radova i materijala sufinanciraju mještani  koji koriste navedeno groblje (Nunić,Biovičino Selo i Modrino Selo).(NP)

80.000,00

 

360.000,00

8.

Izgradnja  ograda /kapela na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju
građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

50.000,00

 

20.000,00

 

9.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u zaseoku Reljići

Izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje dozvola za izgradnju vodovodne mreže u zaseoku Reljići

50.000,00

0,00

10.

Nabava video nadzora za javne površine

Nabava  opreme video nadzora za javne površine , za zgradu općinske uprave i za proctor oko sadašnjeg stočnog sajma na kojem će se graditi budući incubator “Krka”.(NP)

25.000,00

65.000,00

11.

Dječje (ili tenisko) igralište-izgradnja I opremanje -Kistanje

Izgradnja teniskog igrališta  u dvorištu Osnovne škole “Kistanje 1” kao sportsko rekreacione površine za učenike  ,sportaše  i  ljubitelje sporta .(NP)

50.000,00

200.000,00

12.

Projektna dokumentacija za sanaciju,
obnovu,rekonstrukciju ili izgradnju građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde  i sl.)

Izrada  glavnog projekta z a izgradnju kapelice na mjesnom groblju u Varivodama.

30.000,00

36.000,00

13.

Projektna dokumentacija za  uređenje cesta

Izrada projetne dokumentacije  za  nerazvrstane ceste  kao uvjet za prijavu na javne pozive  radi osiguranja financijskih sredstava za izvođenje radova na  cestama  i drugo.(NP)

50.000,00

80.000,00

Ukupno:

1.555.000,00

2.156.000,00

 

Izvori financiranja:                                                                                               Plan 2018.                             I.Izmjene 2018.
1.Proračun Općine Kistanje…………………………………………………...105.000,00 kuna……………….501.000,00 kuna
2. NP „Krka“-Naknada  zbog zaštićenih prirodnih područja ………………...450.000,00 kuna……………….955.000,00 kuna
3.Nacionalni park „Krka“-sufinanciranje dijela radova………………………800.000,00 kuna………………………0,00 kuna
4.Hrvatske vode…………………………………………………………………..................................................500.000,00 kuna
5.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU……………………….…...200.000,00 kuna………………..200.000,00 kuna
                                                                                                Ukupno:…....1.555.000,00 kuna……………...2.156.000,00 kuna

 

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

Redni broj

Naziv investicije

Opis

Procijenjena
vrijednost u
kunama

I.Izmjene 2018.
Procjena vrijednosti
u kunama

1.

Nabava kanti za smeće i ili kompostere

Nabava kanti za selektivno sakupljanje komunalnog otpada  i/ili  kompostera . Dio koji financira Općina Kistanje.
OK

250.000,00

250.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad

Projektna dokumentacija-kompletna
NPK

40.000,00

75.000,00

3.

Izrada projektne dokumentacije za zgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Projektna dokumentacija –kompletna
NPK

40.000,00

48.000,00

4.

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta komunalnog otpada

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada I.kategorije MACURE-JELENIK
-kompletna -F.

0

190.000,00

5.

Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav-pročistač

Izrada projektne dokumentacije za izvedbu pročistača otpadnih fekalnih voda u novom naselju “Kistanje 1”-EU

0

312.500,00

6.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Radovi na sanaciji I zatvaranju odlagališta komunalnog otpada I.kategorije MACURE-JELENIK (Procijenjena ukupna vrijednost 3.200.000,00 kn). Dio koji sufinancira Općina Kistanje je  5% vrijednosti investicije).OK

0

160.000,00

7.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevinski otpad I opremanje istog. (Procijenjena vrijednost investicije 1.755.000,00 kn) .Sredstva u 2018.g.OK

0

255.000,00

8.

Izgradnja reciklažnog dvorišta  za komunalni otpad.

Izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za komunalni otpad I nabava opreme za RD). Procijenjena vrijednost investicije je 2.627.000,00 kn. Sredstva u 2018.g.OK

0

327.000,00

Ukupno:

330.000,00

1.617.500,00

Izvori financiranja:                                                                                          Plan 2018.                                                   I.Izmjene 2018.
1.Općina Kistanje………………………………………………………………..250.000,00 kuna……………………..992.000,00 kuna
2.NP „Krka“ –Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja …………………....80.000,00  kuna   …………………...123.000,00  kuna
3.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost…………………………………....0,00 kuna………………….…..190.000,00  kuna
4.EU sredstva ………………………………………………………………………….0,00  kuna………………….......312.500,00 kuna
Ukupno:………...330.000,00 kuna                                 1.617.500,00 kuna

 

Članak 2.

Ostale odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2018.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.14/2017.) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2018. Stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

KLASA:363-01/17-01/8
URBROJ:2182/16-01-18-3
Kistanje ,29.svibnja 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković