Zaključak o vertifikaciji Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanju mješovitog komunalnog otpada i bio razgradljivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom , osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnog

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici ,održanoj 29.svibnja 2018.g., donijelo je

ZAKLJUČAK
O verifikaciji Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Kistanje

Članak 1.
Verificira se Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Kistanje, KLASA:351-01/18-01/8,URBROJ:2182/16-01-18-2 , koja je donesena na 1.izvanrednoj sjednici Općine Kistanje dana 24.travnja 2018.g.

Članak 2.
Odluka je donesena radi prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji je objavio Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:351-01/18-01/8
URBROJ: 2182/16-02-18-3
Kistanje,29.svibnja 2018. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Sladaković