PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2018.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  4.sjednici, od 12.prosinca 2017.godine, donosi

 

PROGRAM
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2018.godinu

 

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se  sredstva za financiranje  javnih potreba i aktivnosti u  sportu na području  općine Kistanje u 2018.g. u ukupnom iznosu  od  60.000,00 kuna.

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA:
Svrha posebnih programa u sportu je promicanje i poticanje sporta, djelovanje sportskih udruga ,sportsko –rekreacijska aktivnost građana i  održavanje  sportskih građevina od značaja za Općinu Kistanje .

Članak 3.

CILJ PROGRAMA:
Cilj programa je promidžba sportskih aktivnosti i vještina, poticanje sportskog amaterizma  i rad klubova i društva koji sportsku djelatnost obavljaju na području Općine Kistanje.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA:
Ovaj program potiče amaterski sport , masovnost  u sportu , održavanje sportskih natjecanja, manifestacija i drugo.

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U provedbi ovog programa uključene su treneri sportskih klubova/društva i njihovi djelatnici , kao i drugi stručni suradnici.

Članak 6.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata……10.000,00 kuna
2. Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama………………….……50.000,00  kuna

Članak 7.

Sredstva iz t.2. čl.6.ovog Programa  doznačuju se na  račun  sportske zajednice  športskog kluba /društva  koji djeluje na području Općine Kistanje temeljem  pisanog  zahtjeva , sukladno likvidnosti proračuna Općine Kistanje

Sredstva se doznačuju temeljem prethodnog zaključka općinskog načelnika,odnosno potpisom načelnika na zahtjev sportskog kluba/društva, te sklopljenog ugovora.

Članak 8.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PRAĆENJE PROGRAMA:

Primatelj donacije izvještava Općinsko vijeće općine Kistanje o izvršenju ovog Programa  i o utrošku sredstava iz t.2.čl.6.ovoga Programa,u rokovima propisanim proračunom.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel nadziru izvršenje ovog Programa i prate korištenje i utrošak sredstava iz ovog Programa.

Članak 9.

Sportska zajednica/Sportski klub/društvo o svom radu  podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 10.

Sredstva iz ovog programa neće se doznačiti udrugama koje nisu uskladile svoje poslovanje i opće akte sa Zakonom o udrugama.

Članak 11.

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od objave  u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:021-05/17-01/29
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje ,12.prosinca  2017.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK