ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", ,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici, od 12.prosinca 2017.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

I.
Prihvaćaju se izvještaji o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  za:
1.Četvrte izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu .
2.Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Četvrte izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
4.Četvrte izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
5.Treće izmjene Socijalnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
6.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
7.Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.
8.Proračun Općine Kistanje za 2018. i projekciju proračuna za 2019. i 2020.godinu.
9.Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.
10. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.,
11. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
12.Odluka o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
13.Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
14.Program gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
15.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
16.Program javnih potreba u kulturi za 2018.
17.Odluka o javnim potrebama u sportu za 2018.

koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici www.proračun.hr i www.kistanje.hr , za koje tijekom trajanja savjetovanja od 22.11.2017. do 11.12.2017.g., nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog  niti komentar.

II.
Ovaj Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/17-01/26
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 12.prosinca 2017.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković