ODLUKA o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do 30.lipnja 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici ,održanoj 24.listopada 2017.godine, donosi donijelo je:

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje od
01. siječnja 2017.g. do 30.lipnja 2017.g.

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do 30.lipnja 2017.godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 021-05/17-01/__
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković