ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KISTANJE

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) ,članka 17.Zakona o izmjenama zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16,101/17),te članka 32. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09,15/10. i 4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 3. sjednici održanoj 24.listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KISTANJE

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 5/2017) i („Narodne novine“ ,broj 38/2017), članka 2.briše se .

Članak 2.
Poglavlje VI.“ Porezi na nekretnine“, s člankom 19., briše se.
Članak 3.

U poglavlju VIII.“Prijelazne i završne odredbe“, članak 27. briše se.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i u „Narodnim novinama“.

KLASA:410-01/17-01/5
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje,24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković