ODLUKA o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27.Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici od 24.listopada 2017.g. ,donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ,imenuju se:
1.Nikola Lončar, dipl.ing.agr., za predsjednika
2.Mirko Vojnović, str.teh.,za zam.predsjednika
3.Sandra Ardalić,dipl.iur.,za člana
4.Antonija Palić, za člana
5.Marko Kardum, za člana

Članak 2.
Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.
Povjerenstvo je dužno procjenu štete od elementarnih nepogoda obaviti odmah ili u najkraćem roku nakon nastanka nepogode, odnosno njezinih prvih posljedica i najkasnije u roku od osam dana podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.
Izvješće ima značenje prvog priopćenja i mora sadržavati podatke o području zahvaćenom nepogodom izraženo u hektarima, imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo te prvoj procjeni štete.

Članak 4.
Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u povjerenstvu.
Sredstva za rad povjerenstva iz osiguravaju se u proračunu Općine Kistanje .

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ broj 5/15“ .

KLASA:021-05/17-01/17
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković