ODLUKA o donošenju Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu

Na temleju članka 7.st.3. i članka 39. st.2.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „broj 8/09,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici,od 24.listopada 2017.g.,donosi
 
ODLUKU
o donošenju Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu

1. Donose se Treće izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.g. u tekstu čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:021-01/17-01/19
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković