ODLUKA o donošenju Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje sa Akcijskim planom za provedbu Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017-2020.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 25.sjednici , održanoj dana 29. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje
sa Akcijskim planom za provedbu Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017-2020.g.

Članak 1.

Donosi se Strategija integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017-2020.g. sa Akcijskim planom za provedbu Strategije integralnog zavoja Općine Kistanje za razdoblje 2017.-2020.g. , koje je izradilo trgovačko društvo IQ ESCO D.O.O. Zagreb, verzija 1.3.,od siječnja 2017.g.,oznaka projekta IQ ESCO 2016-009 .

Članak 2.

Strategija i Akcijski plan iz članka 1.ove Odluke sastavni su dio i prilog ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:400-05/17-01/4
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković