GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10, 4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 25. Sjednici, od 29. ožujka 2017. godine, donosi

 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

  Plan Ostvareno Indeks
PRIHODI POSLOVANJA  7.779.755  7.432.404 95%
RASHODI POSLOVANJA   7.515.870 6.681.024 89%
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI    581.168    
RAZLIKA – VIŠAK PRIHODA    1.332.548  

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.332.548 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2016. godine u Proračun Općine Kistanje za 2017. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2016. godinu stupa na prvog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje, www.kistanje.hr.

KLASA: 400-05/17-01/2
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 29. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
  Marko Sladaković