ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KISTANJE

Objavljeno u Narodnim novinama broj NN 38/2017
Objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br.5/2017

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), te 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10, 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 25. sjednici održanoj 29.ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KISTANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kistanje, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Kistanje dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Kistanje sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

(1) Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.
(2) Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Kistanje.
(3) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kistanje.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze području Općine Kistanje.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

(1) Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(3)Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Kistanje.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.


(1) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.
(2) Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Kistanje koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 14.

(1) Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležno] ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
(2) Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Kistanje.
(2) Javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi,parkovi,dječja igrališta i javno prometne površine.
(3) Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.
(4) Jedinstveni upravni odjel nadležan je za izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine na području općine te je dužan Poreznoj upravi dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje objekata ili naprava privremenog karaktera na javnu površinu u roku 8 dana od dana izdavanja odobrenja.
(5) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza za korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

Članak 16.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaća se u visini od 10% od ugovorene naknade za korištenje javne površine .
(2) Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 17.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Kistanje.

Članak 18.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza za korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 19.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), urediti će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 20.

Općina Kistanje poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, povjerava Ministarstvu financija-Porezna uprava Šibenik,Ispostava Knin (sukladno suglasnosti Ministarstva financija objavljenoj u „Narodnim novinama „ broj 01/2017).

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 21.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Kistanje dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 22.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 23.

Općinsko vijeće može na temelju pojedinih zahtjeva donijeti Odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 25.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i u „Narodnim novinama „.
(2) Odredbe o prirezu porezu na dohodak stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 26.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje.

Članak 27.

Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje objavljena u „ Narodne novine“ broj 106/05 . i 09/08.

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 410-01/17-01/5
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje ,29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković