ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Na temelju članka 84. st.2.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” br. 124/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 , 15/10,4/13) , Općinsko vijeće Općine Kistanje na 25. sjednici, od 29. ožujka 2017.g., donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 – Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2016. godine iznose:

92211 – Višak prihoda poslovanja................................2.422.040,62 kn
92213 – Višak primitaka od financijske imovine ........ 22.700,00 kn
92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine..... 1.112.192,51 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja pokriva se iskazani manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.112.192,51 kn .

Razlika, ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 1.332.548,11 kn iskoristit će se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u 2017.godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:400-05/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković