ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Kistanje

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,49/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 36/15), članka 98-109. Zakona o cestama ( „Narodne novine“,broj 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14) te članka 32. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 25. sjednici održanoj 29. ožujka 2017 .godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama na području Općine Kistanje

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 14/2011), u članak 6. mijenja se i glasi:

„Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:
– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine :
a) kod izgradnje nove ceste:prema projektu ceste, a najmanje 1,60 m računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,
b) za evidentiranje postojeće ceste: ovisno o postojećem stanju na terenu i prostornim mogućnostima može biti u opravdanim slučajevima manji od 1,60 m računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste.
– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično),
-ograda uz prometnicu ne smije svojom visinom prelaziti 1,60 m.

Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:

“Članak 10.

Održavanje i uređenje zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti te održavanje građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), obavlja Komunalno poduzeće „Kistanje“ d.o.o. Kistanje „.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Članak 24.

(1) Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
(2) Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornog plana.
(3)Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz proračuna jedinice lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknade za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.
(4)Sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju se sukladno odredbi članka 108. Zakona o cestama (“Narodne novine “br.84/11,22/13.,54/13.,148/13.,92/14).”

Članak 4.
Članak 27.mijenja se i glasi:

„Članak 27.

(1)Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećim prostornim planovima.
(2)Prometni znakovi, signalizacija i oprema, te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.
(3)Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.
(4)Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 5.
Članak 51. mijenja se i glasi:

„Članak 51.

(1) Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje–Registar nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje -u skladu s podzakonskim propisima kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o javnim cestama.
(2) Registar nerazvrstanih cesta iz prethodnog stavka sastavni je dio ove Odluke.
(3) Poslovi knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine općine, te poslovi u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava građenja), vode se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje“.

Članak 6.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE
Marko Sladaković